Objednávky a dispečink: e-mail: info@olbus.cz      mobil: +420 774 796 000      mobil: +420 608 731 214

Zpracování osobních údajů

GDPR ochrana osobních údajů

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti Olbus Service s.r.o, se sídlem Palachovo náměstí 620/1, Olomouc 779 00, IČ 27859878 , DIČ: CZ27859878 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, email, telefon, pohlaví, jakož i
 • elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

 

Beru na vědomí, že:

 • Mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, zasláním e-mailu na adresu info@olbus.cz,
 • Mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
 • Společnost se zavazuje zlikvidovat osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
 • Mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
 • Nemám povinnost osobní údaje poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.

 

Společnost jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

 • Zařazení do databáze klientů,
 • Účasti na markentingových a společenských akcích,
 • Nabízení obchodu nebo služeb společnosti a jejích obchodních partnerů,
 • Provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování zákazníků,
 • Zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

 

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Souhlasím s tím, že budu pomocí SMS a e-mailu informován(a) o stavu objednávek a ostatních aktivitách. Pokračováním v prohlížení či objednávkou stvrzuji, že zadávám správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů, který považuji za srozumitelný a jasný.

 

Platnost od 25. 5. 2018